Sujet Malagasy – série A, session 2009 : Baccalauréat de l’enseignement général Madagascar


Laza Adina I: Fanontaniana
1. Milaza tara-kevitra telo fiventin’I Rado.
2. Fenoy amin’alalan’ireto teny na andian-teny mitovy hevitra aminy ireto ny fafana.
- marina, gaga, tsara fo, an-tsitrapo, matotra, mpanao ratsy.
Terem-panahy

Malemy fanahy

Lany fanahy

Mahitsy fanahy

Maty fanahy

Ant-panahy
Laza Adina II: Isafidianana ny A sy ny B.
A. Famafakafan-kevitra
Hoy ny mpandinika iray: “Ny aina no andevon-karena”. Fakafakao sy tsikerao.
B. Fanadihadiana lahatsoratra
Ny Asa soratra sy ny fiaraha-monina
Mifandray akaiky ny asa soratra sy ny fiaraha-monina. Azo heverina aza fa ny fiaraha-monina no akora voalohany enti-mandrafitra ny asa soratra maro.
Misy mampiasa ny soratra ho fanentanana ny fiaraha-monina, ho fanamboarana azy, ho fanondrotana sy fanazavana ny sainy ary ho fiarovana amin-kerimpo ny fiaraha-monina misy azy.
Ao kosa anefa ireo manao ny asa soratra ho fiadiana mahery vaika hanorenana tsy ampim-pisalasalana ny fiaraha-monina misy azy izay mazana dia voagejan’ny fahazaran-dratsy; voafatotry ny fomba amam-panao efa lany andro ary voadonton’ny saina lomorina sy mamoafady.
Tadidintsika ny herim-po sy fahasahiana nasehon’ny mpanoratra (…) nanohitra tsy niato ny tsy fahaiza-mizaka ny tsy fitoviam-pinoana, ny fanaovana tsindry hazo lena, ny kely tsy mba mamindro, ny fanararaotam-pahefana, ny didiko fe lehibe, nitera-doza teo amin’ny fiaraha-monina misy azy.
Raha fintinina ary izay voalaza dia fitaratry ny fiaraha-monina ny asa soratara. Hita ao ny finoany, ny fanentanany, ny fitiavany, ny ahiahiny, ny firehan-tsainy, ny fahendreny, ny ambarotongam-pahaizana amam-pahalalana takatry ny sainy.
RAZAFIARIVONY Wilson, in Valiha, 28 Aogositra 1999.
Fanontaniana: Hadihadio io lahatsoratra io.

Share this