Sujet Malagasy – série A, session 2007 : Baccalauréat de l’enseignement général Madagascar


Laza Adina I: Fanontaniana
1. Tanisao ireo lohateni-pizarana ao anatin’ny Boky “Vakivakim-piainana” nosoratan’I I.P. ANDRIAMANGATIANA.
2. Omeo ny endriky ny fananam-panahy telo araka ny foto-pisainana Malagasy.
Laza Adina II: Isafidianana ny A sy ny B.
A. Famafakafan-kevitra
Hoy I Nalisoa RAVALITERA: “Zanahary tapany ny mpanoratra”. Fakafakao sy tsikerao izany.
B. Fanadihadiana Lahatsoratra
Foto-piasainan’ny Malagasy ny hoe: “Ny Fanahy no olona”, maneho izay heveriny ho fototry ny soa rehetra manendrika ny fiainan’ny mpiara-monina. “Ny Fanahy maha olona” no tsy maintsy manantena manentana antsika eo amin’ny hetsika amam-panao rehetra.
Tsy ho tafarina ny firenena raha tsy io “fanahy maha-olana” io no zary fototra iorenan’ny fiaraha-monina indray. Raha voakolokolo tsara izy dia tsy ho kobaka am-bava intsony fa ho tanteraka an’asa ny fanajana ny fahamendrehan’ny olombelona tsy ankanavaka, ny fikatsahana ny soa iombonana, ny fananana konsiansy sy eritreritra eo am-panatanterahana ny adidy aman’andraikitra.
Hanarenana izany “Fanahy maha-olona” izany eto amin’ny firenena, di any Malagasy tsy misy avakavaka no tsy maintsy mahatsiaro tena ho tompon’andraikitra, misikina herim-po sy fahasahiana hanarina ny toe-javatra.
In GAZETY Kakroan’I Madagasikara, 03/04/88, tak. 04.
Fanontaniana: Hadihadio io lahatsoratra io.

Share this