Sujet Malagasy – série A, session 2000 : Baccalauréat de l’enseignement général Madagascar

Laza adina I: Famafakafan-kevitra
Hoy I Charles Ranaivo ao amin’ny Gazety Fiainana Lah 64, Avril 1934:
“Sambatra ny olona izay mbola mahay midera, mankasitraka, sy tia ny namany izay soa sy ambony, fa mbola velona sy manan-kery ary mitombo ao aminy ny tsirin’ny fahasoavana sy ny fahamboniana”.
Fakafakao sy tsikerao izany teniny izany.
Laza adina II: Fanadihadiana Tononkalo
Hanoratra?
Hanoratra indray hoe? Hanoratra ahoana?
Ny vita hatrizay aza tsy misy mpamaky            
Fa tahaka ny resaka atao amin’ny moana
Toa entan-tsy lafo tsy nisy mpitaky
            Fa ny ranomainty efa ritra hatrizay
            Moa va tsy riakan’ireo ranonorana?
            Ny taratasy voasoratro indray
            Toa fako miavovona tiana hodorana
Tsia fa hanoratra ihany ny tenako
Raha mbola misy ny tokony hambara
Hanoratra ihany ao fa sao hanenenako
Raha to aka mivily lalan-tantara
            Hanoratra ihany aho ho fanantenan’
            Ireo very hevitra mila ho vizana
            Hilaza fa ho avy ny fahazavan’
            Ny andro marainan’izay nikirizana
Hanoratra ihany aho ho fampaherezana
Ireo izay mitolona sady voasedra
Ho mari-piraisana, ho manda tehezana
Hitsoka ilay afony hiredareda
            Hanoratra ihany aho sao mba ireny
            No mety ho jiron’ireo tranomaizina
            Misy sakaizako tsy afa-miteny
            Nefa tsy kivy na ambavan-kofaizina
Hanoratra ihany aho hanoratra foana
Ho an’ny mpitondra an’ity firenena
Hanitsy ny diany raha misy mivaona
Amin’ny lalan-kizorana nifanekena.
RADO, ZO, tak. 139. 140. (30.07.1983)
Hadihadio io tononkalo io.

Share this