20 Petites questions Laza Adina Malagasy | Baccalauréat série A-C-D à Madagascar


1. Milaza tara-kevitra roa iombonan’ny asa soratr’i J.J. RABEARIVELO sy Samuel RATANY?
2. Hazavao ao anatin’ny andalana tsy mihoatra ny dimy fa mpiantoka ny velona ny razana.
3. Fenoy amin’ireto teny ireto ny tsanganana araka izay fifandraisany:
Andriamanitra, tsiny, anjara, rariny.
Hitsiny

Tody

Razana

Vintana


4. Indreto misy fanampin’anarana poeta na mpanoratra. Fenoy ny banga ary mariho raha: poeta, na mpanoratra, na poeta sy mpanoratra.
- Clarisse:
- Georges:
- Emilson Daniel:
- Jean Verdi Salomon:
5. Milaza sokajin’olona ialan-tsiny rehefa hikabary na handray fitenenana.
6. Manomeza ohabolana na fomba fitenenana iray avy momba ny marina, ny vintana ary ny tsiny.
7. Indreto misy lohatenina boky. Lazao avy ny anaran’ny mpanoratra azy:
- Mitaraina ny tany
- Sikajin’ny Dadabe
- Ny fanagasiana
8. Iza no angady nananana sy vy nahitana ny Fitsipi-pitenenana Malagasy ara-drafitra?
9. Manomeza ohabolana roa manaporofo fa mibaiko ny fitondrantenan’ny olona ny fahatahorana an’Andriamanitra.
10. Misy fizarana efatra ny tantara raketin’ny boky “Vakivakim-piainana”. Nomena lohateny tsirairay ireo fizarana ireo. Tanisaoo ary alaharo.
11. Raha eo amin’ny lafiny fitsimbinana ny aina, hazavao ny hoe “lany tamingana”, ny ny hoe “momba”. Lazao ny maha ratsy azy.
12. Lazao ireo faribolana roa ivondronan’ny mpanoratra sy poety misy amin’izao fotoana izao.
13. Milaza antony iray lehibe tsy mampitovy ny tsiny sy ny tody. Inona izany?
14. Vanim-potoana inona no niantsoana ny teo anelanelan’ny taona:
- 1820 ka hatramin’ny 1905
- 1905 ka hatramin’ny 1915
15. Mitsimbina ny aina ny Malagasy ary mitsimbina ny fitohizan’ny aina. Manomeza fombam-pitenenana telo manaporofo fa ampahany avy amin’ny tena ny zanaka.
16. Indreto misy solon’anarana efatra. Lazao ny tena anarana marina ao anaty soram-piankohonana entin’ilay poeta na mpanoratra.
- Dox, Rado, Tanicus, Ilay.
17. Tavilahy, Rafiringa, Tsimandresy, Ratsimanohitra, … Nahoana no nampitondraina ireny anarana ireny ny zaza? Noho ny vintana manao ahoana ka mety haninona?
18. Oviana ny taona nivoahan’ny Abidia Malagasy? Tamin’ny andro nanjakan’iza? Ankoatra ny soratra Latina, inona ko any soratra nisy teto Madagasikara? Iza no nitondra azy?
19. Milaza ohabolana:
- Roa mikasika ny Aina.
- Roa mikasika ny Tsiny sy ny tody
- Roa mikasika ny anjara sy ny vintana

Share this